Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δείξατε ενδιαφέρον για την επιχείρησή μας. Η προστασία των δεδομένων αποτελεί ιδιαίτερα υψηλή προτεραιότητα για τη διαχείριση της Ειρήνης Δαμανάκη. Η χρήση των διαδικτυακών σελίδων της Ειρήνης Δαμανάκη είναι δυνατή χωρίς καμία ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, εάν ένα υποκείμενο δεδομένων θέλει να χρησιμοποιήσει ειδικές εταιρικές υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας μας, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα μπορούσε να καταστεί αναγκαία. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη και δεν υπάρχει νομική βάση για τέτοια επεξεργασία, λαμβάνουμε γενικά συγκατάθεση από το υποκείμενο των δεδομένων.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο αριθμός τηλεφώνου ενός υποκειμένου των δεδομένων είναι πάντοτε σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και σύμφωνα με τη συγκεκριμένη χώρα για την προστασία δεδομένων κανονισμούς που ισχύουν για την Ειρήνη Δαμανάκη. Μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει το ευρύ κοινό για τη φύση, το εύρος και τον σκοπό των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων ενημερώνονται, μέσω αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων, για τα δικαιώματα που δικαιούνται.

Ως υπεύθυνη επεξεργασίας, η Ειρήνη Δαμανάκη έχει εφαρμόσει πολυάριθμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρέστερη προστασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Ωστόσο, οι διαβιβάσεις δεδομένων που βασίζονται στο Διαδίκτυο μπορεί καταρχήν να έχουν κενά ασφαλείας, επομένως η απόλυτη προστασία ενδέχεται να μην είναι εγγυημένη. Για το λόγο αυτό, κάθε υποκείμενο δεδομένων είναι ελεύθερο να μας μεταφέρει προσωπικά δεδομένα με εναλλακτικά μέσα, π.χ. από το τηλέφωνο.

1. Ορισμοί

Η δήλωση προστασίας δεδομένων της Ειρήνης Δαμανάκη βασίζεται στους όρους που χρησιμοποιεί ο Ευρωπαίος νομοθέτης για την έγκριση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η δήλωση προστασίας δεδομένων μας πρέπει να είναι ευανάγνωστη και κατανοητή για το ευρύ κοινό, καθώς και για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες. Για να το διασφαλίσουμε αυτό, θα θέλαμε πρώτα να εξηγήσουμε την ορολογία που χρησιμοποιείται.

Σε αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων, χρησιμοποιούμε, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους όρους:

 • α) Προσωπικά δεδομένα

  Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες που σχετίζονται με ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι αυτό που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό όπως όνομα, αριθμό αναγνώρισης, δεδομένα τοποθεσίας, ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες συγκεκριμένους για το φυσικό, φυσιολογικό, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

 • β) Υποκείμενο δεδομένων

  Υποκείμενο των δεδομένων είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο με ταυτοποίηση ή ταυτοποίηση, των οποίων τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία.

 • γ) Επεξεργασία

  Επεξεργασία είναι κάθε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που πραγματοποιείται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, είτε με αυτοματοποιημένα μέσα είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη με μετάδοση, διάδοση ή διάθεση με άλλο τρόπο, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

 • δ) Περιορισμός επεξεργασίας

  Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η σήμανση των αποθηκευμένων προσωπικών δεδομένων με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

 • ε) Προφίλ

  Ο χαρακτηρισμός προφίλ σημαίνει κάθε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση προσωπικών δεδομένων για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών που σχετίζονται με ένα φυσικό πρόσωπο, ιδίως για την ανάλυση ή πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση του εν λόγω φυσικού προσώπου στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις , ενδιαφέροντα, αξιοπιστία, συμπεριφορά, τοποθεσία ή κινήσεις.

 • στ) udευδωνυμοποίηση

  Pseευδωνυμοποίηση είναι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εξασφάλιση ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποδίδονται σε ταυτοποιημένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο.

 • ζ) Ελεγκτής ή ελεγκτής υπεύθυνος για την επεξεργασία

  Ελεγκτής ή υπεύθυνος επεξεργασίας υπεύθυνος για την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, ο οποίος, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορεί να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών.

 • η) Επεξεργαστής

  Ο επεξεργαστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • θ) Παραλήπτης

  Παραλήπτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος φορέας, στα οποία αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, είτε είναι τρίτο είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που μπορούν να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών δεν θεωρούνται αποδέκτες. η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από αυτές τις δημόσιες αρχές είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 • ι) Τρίτο μέρος

  Τρίτο μέρος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή φορέας διαφορετικός από το υποκείμενο των δεδομένων, υπεύθυνος επεξεργασίας, επεξεργαστής και πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εξουσία του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 • ια) Συναίνεση

  Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι οποιαδήποτε ελεύθερα δοθείσα, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και ξεκάθαρη ένδειξη των επιθυμιών του υποκειμένου των δεδομένων, με την οποία ο ίδιος, με δήλωση ή με σαφή καταφατική ενέργεια, σημαίνει συμφωνία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με αυτόν Το

2. Όνομα και διεύθυνση του ελεγκτή

Ο ελεγκτής για τους σκοπούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), άλλων νόμων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διατάξεων που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων είναι:

Ειρήνη Δαμανάκη

Θουκιδίδου 8-10

16452 Αργυρούπολη

Αθήνα

Τηλέφωνο: +302111825027

Email: info@yamayoga.gr

Ιστοσελίδα: https://yamayoga.gr/

3. Cookies

Οι ιστοσελίδες της Ειρήνης Δαμανάκη χρησιμοποιούν cookies. Τα cookie είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται σε ένα σύστημα υπολογιστή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο.

Πολλοί ιστότοποι και διακομιστές Διαδικτύου χρησιμοποιούν cookies. Πολλά cookie περιέχουν το λεγόμενο cookie ID. Το αναγνωριστικό cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό του cookie. Αποτελείται από μια συμβολοσειρά χαρακτήρων μέσω της οποίας οι σελίδες και οι διακομιστές Διαδικτύου μπορούν να αντιστοιχιστούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου στο οποίο αποθηκεύτηκε το cookie. Αυτό επιτρέπει στους ιστότοπους και τους διακομιστές που επισκέπτονται το Διαδίκτυο να διαφοροποιούν το μεμονωμένο πρόγραμμα περιήγησης του θέματος dats από άλλα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο που περιέχουν άλλα cookie. Ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο μπορεί να αναγνωριστεί και να αναγνωριστεί χρησιμοποιώντας το μοναδικό αναγνωριστικό cookie.

Μέσω της χρήσης cookies, η Ειρήνη Δαμανάκη μπορεί να παρέχει στους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας πιο φιλικές προς το χρήστη υπηρεσίες που δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη ρύθμιση cookie.

Μέσω ενός cookie, οι πληροφορίες και οι προσφορές στον ιστότοπό μας μπορούν να βελτιστοποιηθούν με γνώμονα τον χρήστη. Τα cookies μας επιτρέπουν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, να αναγνωρίσουμε τους χρήστες του ιστότοπού μας. Ο σκοπός αυτής της αναγνώρισης είναι να διευκολύνει τους χρήστες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Ο χρήστης του ιστότοπου που χρησιμοποιεί cookie, π.χ. δεν χρειάζεται να εισάγει δεδομένα πρόσβασης κάθε φορά που αποκτάται πρόσβαση στον ιστότοπο, επειδή αυτό αναλαμβάνεται από τον ιστότοπο και έτσι το cookie αποθηκεύεται στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το μπισκότο ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα θυμάται τα άρθρα που ένας πελάτης έχει τοποθετήσει στο εικονικό καλάθι αγορών μέσω ενός cookie.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να αποτρέψει τη ρύθμιση των cookies μέσω της ιστοσελίδας μας μέσω μιας αντίστοιχης ρύθμισης του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και, συνεπώς, να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Επιπλέον, τα ήδη καθορισμένα cookie ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού. Αυτό είναι δυνατό σε όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων απενεργοποιήσει τη ρύθμιση των cookie στο πρόγραμμα περιήγησης Internet που χρησιμοποιείται, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως όλες οι λειτουργίες του ιστότοπού μας.

4. Συλλογή γενικών δεδομένων και πληροφοριών

Ο ιστότοπος της Ειρήνης Δαμανάκη συλλέγει μια σειρά γενικών δεδομένων και πληροφοριών όταν ένα υποκείμενο δεδομένων ή ένα αυτοματοποιημένο σύστημα καλεί τον ιστότοπο. Αυτά τα γενικά δεδομένα και πληροφορίες αποθηκεύονται στα αρχεία καταγραφής διακομιστή. Συλλέγονται μπορεί να είναι (1) οι τύποι και οι εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται, (2) το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται από το σύστημα πρόσβασης, (3) ο ιστότοπος από τον οποίο ένα σύστημα πρόσβασης φτάνει στον ιστότοπό μας (οι αποκαλούμενοι παραπομπείς), (4) το υπο -ιστότοποι, (5) την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον ιστότοπο του Διαδικτύου, (6) μια διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου (διεύθυνση IP), (7) τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης και (8) οποιαδήποτε άλλα παρόμοια δεδομένα και πληροφορίες που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επιθέσεων στα συστήματα τεχνολογίας πληροφοριών μας.

Κατά τη χρήση αυτών των γενικών δεδομένων και πληροφοριών, η Ειρήνη Δαμανάκη δεν εξάγει συμπεράσματα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων. Μάλλον, αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες για (1) σωστή προβολή του περιεχομένου του ιστότοπού μας, (2) βελτιστοποίηση του περιεχομένου του ιστότοπού μας καθώς και διαφήμισή του, (3) διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών και της τεχνολογίας ιστότοπου , και (4) παρέχουν στις αρχές επιβολής του νόμου τις απαραίτητες πληροφορίες για ποινική δίωξη σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης. Ως εκ τούτου, η Ειρήνη Δαμανάκη αναλύει στατιστικά ανώνυμα δεδομένα και πληροφορίες, με στόχο την αύξηση της προστασίας δεδομένων και την ασφάλεια των δεδομένων της επιχείρησής μας και τη διασφάλιση ενός βέλτιστου επιπέδου προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε. Τα ανώνυμα δεδομένα των αρχείων καταγραφής διακομιστή αποθηκεύονται ξεχωριστά από όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από ένα υποκείμενο δεδομένων.

5. Εγγραφή στην ιστοσελίδα μας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα εγγραφής στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας με την ένδειξη προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας καθορίζονται από την αντίστοιχη μάσκα εισόδου που χρησιμοποιείται για την εγγραφή. Τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει το υποκείμενο των δεδομένων συλλέγονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και για δικούς του σκοπούς. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει μεταφορά σε έναν ή περισσότερους επεξεργαστές (π.χ. υπηρεσία δέματος) που χρησιμοποιεί επίσης προσωπικά δεδομένα για εσωτερικό σκοπό που αποδίδεται στον ελεγκτή.

Με την εγγραφή στον ιστότοπο του ελεγκτή, αποθηκεύεται επίσης η διεύθυνση IP - που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων - την ημερομηνία και την ώρα της εγγραφής. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται στο πλαίσιο ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποτρέψουμε την κατάχρηση των υπηρεσιών μας και, εάν είναι απαραίτητο, να καταστήσουμε δυνατή τη διερεύνηση διαπραχθέντων αδικημάτων. Στο μέτρο που η αποθήκευση αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του ελεγκτή. Αυτά τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν υπάρχει νομική υποχρέωση για τη διαβίβαση των δεδομένων ή εάν η διαβίβαση εξυπηρετεί τον σκοπό της ποινικής δίωξης.

Η εγγραφή του υποκειμένου των δεδομένων, με την προαιρετική ένδειξη προσωπικών δεδομένων, αποσκοπεί στο να επιτρέψει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να προσφέρει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του υποκειμένου των δεδομένων που μπορούν να προσφερθούν μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες λόγω της φύσης του εν λόγω ζητήματος. Τα εγγεγραμμένα άτομα είναι ελεύθερα να αλλάξουν τα προσωπικά δεδομένα που καθορίζονται κατά την εγγραφή ανά πάσα στιγμή ή να τα διαγράψουν εντελώς από το απόθεμα δεδομένων του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, παρέχει πληροφορίες κατόπιν αιτήματος σε κάθε υποκείμενο δεδομένων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύονται για το υποκείμενο των δεδομένων. Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διορθώνει ή διαγράφει προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήματος ή υπόδειξης του υποκειμένου των δεδομένων, στο βαθμό που δεν υπάρχουν υποχρεωτικές υποχρεώσεις αποθήκευσης. Το σύνολο των υπαλλήλων του υπεύθυνου επεξεργασίας είναι διαθέσιμο στο υποκείμενο των δεδομένων ως προς αυτό ως πρόσωπα επικοινωνίας.

6. Εγγραφή στα ενημερωτικά μας δελτία

Στον ιστότοπο της Ειρήνης Δαμανάκη, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να εγγραφούν στο newsletter της επιχείρησής μας. Η μάσκα εισόδου που χρησιμοποιείται για αυτόν τον σκοπό καθορίζει ποια προσωπικά δεδομένα μεταδίδονται, καθώς και πότε παραγγέλλεται το ενημερωτικό δελτίο από τον ελεγκτή.

Η Ειρήνη Δαμανάκη ενημερώνει τακτικά τους πελάτες και τους συνεργάτες της μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου σχετικά με τις επιχειρηματικές προσφορές. Το ενημερωτικό δελτίο της επιχείρησης μπορεί να ληφθεί από το υποκείμενο των δεδομένων μόνο εάν (1) το υποκείμενο των δεδομένων έχει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (2) το υποκείμενο των δεδομένων εγγράφεται για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Ένα e-mail επιβεβαίωσης θα αποσταλεί στη διεύθυνση e-mail που έχει καταχωρηθεί από ένα υποκείμενο των δεδομένων για πρώτη φορά για αποστολή ενημερωτικού δελτίου, για νομικούς λόγους, στη διαδικασία διπλής συμμετοχής. Αυτό το e-mail επιβεβαίωσης χρησιμοποιείται για να αποδείξει εάν ο κάτοχος της διεύθυνσης e-mail ως υποκείμενο των δεδομένων είναι εξουσιοδοτημένος να λαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο.

Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, αποθηκεύουμε επίσης τη διεύθυνση IP του συστήματος υπολογιστή που έχει εκχωρηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) και χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της εγγραφής, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της εγγραφής. Η συλλογή αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να κατανοηθεί η (πιθανή) κακή χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός υποκειμένου δεδομένων σε μεταγενέστερη ημερομηνία, και επομένως εξυπηρετεί τον σκοπό της νομικής προστασίας του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ως μέρος της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας. Επιπλέον, οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου μπορούν να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της υπηρεσίας ενημερωτικών δελτίων ή την εν λόγω εγγραφή, όπως αυτό θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση τροποποιήσεων στην προσφορά του ενημερωτικού δελτίου, ή σε περίπτωση αλλαγής των τεχνικών συνθηκών. Δεν θα υπάρξει μεταφορά προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την υπηρεσία newsletter σε τρίτους. Η συνδρομή στο ενημερωτικό δελτίο μας μπορεί να τερματιστεί από το υποκείμενο των δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Η συγκατάθεση για την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων, την οποία έχει δώσει το υποκείμενο των δεδομένων για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Για σκοπούς ανάκλησης της συγκατάθεσης, υπάρχει αντίστοιχος σύνδεσμος σε κάθε ενημερωτικό δελτίο. Είναι επίσης δυνατό να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή απευθείας στον ιστότοπο του υπεύθυνου επεξεργασίας ή να το κοινοποιήσετε στον υπεύθυνο επεξεργασίας με διαφορετικό τρόπο.

7. Newsletter-Tracking

Το ενημερωτικό δελτίο της Ειρήνης Δαμανάκη περιέχει τα επονομαζόμενα pixel παρακολούθησης. Ένα pixel παρακολούθησης είναι ένα μικρογραφικό γραφικό ενσωματωμένο σε τέτοια e-mail, τα οποία αποστέλλονται σε μορφή HTML για να επιτρέψουν την καταγραφή και ανάλυση αρχείων καταγραφής. Αυτό επιτρέπει μια στατιστική ανάλυση της επιτυχίας ή της αποτυχίας των διαδικτυακών εκστρατειών μάρκετινγκ. Με βάση το ενσωματωμένο pixel παρακολούθησης, η Ειρήνη Δαμανάκη μπορεί να δει εάν και πότε άνοιξε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα υποκείμενο δεδομένων και ποιοι σύνδεσμοι στο e-mail κλήθηκαν από τα υποκείμενα των δεδομένων.

Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στα εικονοστοιχεία παρακολούθησης που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία αποθηκεύονται και αναλύονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, καθώς και να προσαρμοστεί το περιεχόμενο των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων ακόμη καλύτερα στα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Τα υποκείμενα των δεδομένων δικαιούνται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν την αντίστοιχη ξεχωριστή δήλωση συγκατάθεσης που εκδόθηκε μέσω της διαδικασίας διπλής συμμετοχής. Μετά από ανάκληση, αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η Ειρήνη Δαμανάκη θεωρεί αυτόματα την ανάκληση από την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου ως ανάκληση.

8. Δυνατότητα επικοινωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Ο ιστότοπος της Ειρήνης Δαμανάκη περιέχει πληροφορίες που επιτρέπουν μια γρήγορη ηλεκτρονική επαφή με την επιχείρησή μας, καθώς και άμεση επικοινωνία μαζί μας, η οποία περιλαμβάνει επίσης μια γενική διεύθυνση του λεγόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (διεύθυνση e-mail). Εάν ένα υποκείμενο δεδομένων επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο επεξεργασίας μέσω e-mail ή μέσω φόρμας επαφής, τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται από το υποκείμενο των δεδομένων αποθηκεύονται αυτόματα. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται σε εθελοντική βάση από ένα υποκείμενο δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων αποθηκεύονται με σκοπό την επεξεργασία ή την επαφή με το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν υπάρχει μεταφορά αυτών των προσωπικών δεδομένων σε τρίτους.

9. Τακτική διαγραφή και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της αποθήκευσης, ή στο βαθμό που αυτό παρέχεται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλους νομοθέτες σε νόμους ή κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας προς το.

Εάν ο σκοπός αποθήκευσης δεν είναι εφαρμόσιμος, ή εάν λήξει μια περίοδος αποθήκευσης που ορίζεται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη ή άλλο αρμόδιο νομοθέτη, τα προσωπικά δεδομένα αποκλείονται συνήθως ή διαγράφονται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

10. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

 • α) Δικαίωμα επιβεβαίωσης

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας την επιβεβαίωση σχετικά με το εάν υφίστανται ή όχι επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να επωφεληθεί από αυτό το δικαίωμα επιβεβαίωσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • β) Δικαίωμα πρόσβασης

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα που είναι αποθηκευμένα ανά πάσα στιγμή και αντίγραφο αυτών των πληροφοριών. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμοί παρέχουν στο υποκείμενο των δεδομένων πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες:

  • τους σκοπούς της επεξεργασίας ·
  • τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων ·
  • τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν αποκαλυφθεί ή πρόκειται να γνωστοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως αποδέκτες σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς ·
  • όπου είναι δυνατόν, την προβλεπόμενη περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, εάν δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής ·
  • την ύπαρξη δικαιώματος αίτησης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με το υποκείμενο των δεδομένων, ή αντίρρηση σε τέτοια επεξεργασία ·
  • την ύπαρξη του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή ·
  • όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων, τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την πηγή τους ·
  • την ύπαρξη αυτόματης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1 και 4 του ΓΚΠΔ και, τουλάχιστον σε αυτές τις περιπτώσεις, ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τη σχετική λογική, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της τέτοια επεξεργασία για το υποκείμενο των δεδομένων.

  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για τις κατάλληλες διασφαλίσεις που σχετίζονται με τη μεταφορά.

  Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να επωφεληθεί από αυτό το δικαίωμα πρόσβασης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • γ) Δικαίωμα διόρθωσης

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να συμπληρώσει ελλιπή προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμπληρωματικής δήλωσης.

  Εάν ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα διόρθωσης, μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας.

 • δ) Δικαίωμα διαγραφής

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει την υποχρέωση να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εάν ένας από τους ακόλουθους λόγους ισχύει, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη:

  • Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, και όπου δεν υπάρχει άλλος νομικός λόγος για την επεξεργασία.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων αντιτάσσεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ.
  • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία.
  • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στο δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
  • Τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ.

  Εάν ισχύει ένας από τους προαναφερθέντες λόγους και ένα υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από την Ειρήνη Δαμανάκη, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Ένας υπάλληλος της Ειρήνης Δαμανάκη πρέπει να διασφαλίσει αμέσως ότι το αίτημα διαγραφής θα εκπληρωθεί άμεσα.

  Όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει δημοσιοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνει εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσει άλλους οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το υποκείμενο των δεδομένων έχει ζητήσει τη διαγραφή από αυτούς τους υπεύθυνους επεξεργασίας οποιωνδήποτε συνδέσμων ή αντιγραφής ή αντιγραφής αυτών των προσωπικών δεδομένων, εφόσον δεν απαιτείται επεξεργασία. Οι υπάλληλοι της Ειρήνης Δαμανάκη θα κανονίσουν τα απαραίτητα μέτρα σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

 • ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

  Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας περιορισμό της επεξεργασίας όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

  • Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων αμφισβητείται από το υποκείμενο των δεδομένων, για μια περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
  • Η επεξεργασία είναι παράνομη και το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και ζητά αντ 'αυτού τον περιορισμό της χρήσης τους.
  • Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν χρειάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από το υποκείμενο των δεδομένων για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
  • Το υποκείμενο των δεδομένων έχει αντιταχθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ εν αναμονή της επαλήθευσης εάν οι νόμιμοι λόγοι του υπεύθυνου επεξεργασίας παρακάμπτουν τους λόγους του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εάν πληρούται μία από τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται από την Ειρήνη Δαμανάκη, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο του υπεύθυνου επεξεργασίας. Η υπάλληλος της Ειρήνης Δαμανάκη θα κανονίσει τον περιορισμό της επεξεργασίας.

 • στ) Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη, να λαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν, τα οποία παρασχέθηκαν σε υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή. Θα έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς εμπόδιο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο έχουν παρασχεθεί τα προσωπικά δεδομένα, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του τον GDPR ή το στοιχείο α) του άρθρου 9 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, ή με σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, εφόσον η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθηκόντων που εκτελούνται για το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση επίσημης εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

  Επιπλέον, κατά την άσκηση του δικαιώματός του για φορητότητα σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να μεταδίδει προσωπικά δεδομένα απευθείας από τον έναν υπεύθυνο επεξεργασίας στον άλλο, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και όταν αυτό δεν το κάνει επηρεάζουν αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

  Προκειμένου να διεκδικήσει το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της Ειρήνης Δαμανάκη.

 • ζ) Δικαίωμα ένστασης

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη να αντιταχθεί, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, η οποία βασίζεται στο στοιχείο ε) ή (στ) ) του άρθρου 6 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει και για τη δημιουργία προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων.

  Η Ειρήνη Δαμανάκη δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα σε περίπτωση αντίρρησης, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που παρακάμπτουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, ή για τη δημιουργία, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεις.

  Εάν η Ειρήνη Δαμανάκη επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν για τέτοια εμπορία. Αυτό ισχύει για τη δημιουργία προφίλ στο βαθμό που σχετίζεται με τέτοιο άμεσο μάρκετινγκ. Εάν το υποκείμενο των δεδομένων αντιταχθεί στην Ειρήνη Δαμανάκη στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, η Ειρήνη Δαμανάκη δεν θα επεξεργάζεται πλέον τα προσωπικά δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς.

  Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν από την Ειρήνη Δαμανάκη για επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89 (1) του GDPR, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

  Για την άσκηση του δικαιώματος ένστασης, το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της Ειρήνης Δαμανάκη. Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων είναι ελεύθερο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, και παρά την οδηγία 2002/58/ΕΚ, να χρησιμοποιεί το δικαίωμά του να προβάλει αντιρρήσεις με αυτοματοποιημένα μέσα χρησιμοποιώντας τεχνικές προδιαγραφές.

 • η) Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει νομικά αποτελέσματα για αυτόν ή επηρεάζει σημαντικά τον ίδιο, εφόσον η απόφαση (1) δεν είναι απαραίτητο για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ή λήψη κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και των νόμιμων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή (3) δεν βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

  Εάν η απόφαση (1) είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και ενός υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ή (2) βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, η Ειρήνη Δαμανάκη εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες και τα νόμιμα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων, τουλάχιστον το δικαίωμα να λάβει ανθρώπινη παρέμβαση από την πλευρά του υπεύθυνου επεξεργασίας, να εκφράσει την άποψή του και να αμφισβητήσει την απόφαση.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα που αφορούν την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της Ειρήνης Δαμανάκη.

 • θ) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης για την προστασία δεδομένων

  Κάθε υποκείμενο δεδομένων έχει το δικαίωμα που χορηγείται από τον Ευρωπαίο νομοθέτη να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

  Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο της Ειρήνης Δαμανάκη.

11. Προστασία δεδομένων για εφαρμογές και διαδικασίες εφαρμογής

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων για τους σκοπούς της επεξεργασίας της διαδικασίας αίτησης. Η επεξεργασία μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Αυτό συμβαίνει, ιδίως, εάν ο αιτών υποβάλλει αντίστοιχα έγγραφα αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω φόρμας ιστού στον ιστότοπο στον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων συνάψει σύμβαση εργασίας με έναν αιτούντα, τα υποβληθέντα δεδομένα θα αποθηκευτούν με σκοπό την επεξεργασία της εργασιακής σχέσης σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Εάν δεν έχει συναφθεί σύμβαση εργασίας με τον αιτούντα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τα έγγραφα της αίτησης διαγράφονται αυτόματα δύο μήνες μετά την κοινοποίηση της απόφασης απόρριψης, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα άλλο έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας δεν αντιτίθεται στη διαγραφή. Άλλο έννομο συμφέρον σε αυτή τη σχέση είναι, π.χ. ένα βάρος απόδειξης σε μια διαδικασία σύμφωνα με τον Γενικό Νόμο για την alση Μεταχείριση (AGG).

12. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Facebook

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της επιχείρησης Facebook. Το Facebook είναι ένα κοινωνικό δίκτυο.

Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι ένας χώρος για κοινωνικές συναντήσεις στο Διαδίκτυο, μια διαδικτυακή κοινότητα, η οποία συνήθως επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να αλληλεπιδρούν σε έναν εικονικό χώρο. Ένα κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών ή να επιτρέψει στην κοινότητα του Διαδικτύου να παρέχει προσωπικές ή σχετικές με την επιχείρηση πληροφορίες. Το Facebook επιτρέπει στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να περιλαμβάνουν τη δημιουργία ιδιωτικών προφίλ, τη μεταφόρτωση φωτογραφιών και το δίκτυο μέσω αιτημάτων φίλων.

Η εταιρεία λειτουργίας του Facebook είναι η Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ένα άτομο ζει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών ή του Καναδά, ο υπεύθυνος ελέγχου είναι η Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία ενσωματώθηκε ένα στοιχείο του Facebook (προσθήκες Facebook), το πρόγραμμα περιήγησης ιστού στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων είναι ζητείται αυτόματα να κατεβάσετε την εμφάνιση του αντίστοιχου στοιχείου Facebook από το Facebook μέσω του στοιχείου Facebook. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μια επισκόπηση όλων των προσθηκών στο Facebook στη διεύθυνση https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Facebook ενημερώνεται για το ποια συγκεκριμένη υπο-τοποθεσία του ιστότοπού μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Facebook, το Facebook εντοπίζει με κάθε κλήση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων-και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο-ποια συγκεκριμένη υπο-τοποθεσία του Διαδικτύου μας επισκέφθηκε τη σελίδα από το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Facebook και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Facebook του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το θέμα δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά του Facebook που είναι ενσωματωμένο στον ιστότοπό μας, π.χ. το κουμπί "Μου αρέσει" ή εάν το υποκείμενο των δεδομένων υποβάλει ένα σχόλιο, τότε το Facebook ταιριάζει με αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη του Facebook του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Facebook λαμβάνει πάντα, μέσω του στοιχείου Facebook, πληροφορίες σχετικά με μια επίσκεψη στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων, όποτε το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Facebook κατά τη διάρκεια της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το θέμα δεδομένων κάνει κλικ στο στοιχείο Facebook ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Facebook δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεόμενος από τον λογαριασμό του στο Facebook πριν πραγματοποιηθεί κλήση στον ιστότοπό μας.

Η οδηγία προστασίας δεδομένων που δημοσιεύτηκε από το Facebook, η οποία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://facebook.com/about/privacy/, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το Facebook. Επιπλέον, εξηγείται εκεί ποιες επιλογές ρυθμίσεων προσφέρει το Facebook για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, διατίθενται διαφορετικές επιλογές διαμόρφωσης που επιτρέπουν την εξάλειψη της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook. Αυτές οι εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το υποκείμενο των δεδομένων για την εξάλειψη της μετάδοσης δεδομένων στο Facebook.

13. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Analytics (με λειτουργία ανωνυμοποίησης)

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το στοιχείο του Google Analytics (με τη λειτουργία ανωνυμοποίησης). Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού. Η ανάλυση ιστού είναι η συλλογή, συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε ιστότοπους. Μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού συλλέγει, μεταξύ άλλων, δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο προήλθε ένα άτομο (το λεγόμενο referrer), ποιες υποσελίδες επισκέφθηκαν ή πόσο συχνά και για ποια διάρκεια προβλήθηκε μια υποσέλιδο. Τα διαδικτυακά αναλυτικά στοιχεία χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βελτιστοποίηση ενός ιστότοπου και για την πραγματοποίηση ανάλυσης κόστους-οφέλους της διαφήμισης στο Διαδίκτυο.

Ο χειριστής του στοιχείου Google Analytics είναι το Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Για την ανάλυση ιστού μέσω του Google Analytics, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί την εφαρμογή "_gat. _anonymizeIp ». Μέσω αυτής της εφαρμογής, η διεύθυνση IP της σύνδεσης στο Διαδίκτυο του υποκειμένου των δεδομένων συντομεύεται από την Google και ανωνυμοποιείται κατά την πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο συμβαλλόμενο κράτος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Ο σκοπός του στοιχείου Google Analytics είναι να αναλύσει την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό μας. Η Google χρησιμοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συλλέγονται, μεταξύ άλλων, για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπού μας και να παρέχει διαδικτυακές αναφορές, που δείχνουν τις δραστηριότητες στους ιστότοπούς μας και για να παρέχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας για εμάς.

Το Google Analytics τοποθετεί ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google έχει τη δυνατότητα να αναλύει τη χρήση του ιστότοπού μας. Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της ιστοσελίδας, η οποία λειτουργεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο του Google Analytics, το πρόγραμμα περιήγησης Internet στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων θα υποβάλλει αυτόματα δεδομένα μέσω του Στοιχείο Google Analytics για σκοπούς διαδικτυακής διαφήμισης και διακανονισμού προμηθειών στην Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η επιχείρηση Google αποκτά γνώσεις προσωπικών πληροφοριών, όπως η διεύθυνση IP του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία εξυπηρετεί την Google, μεταξύ άλλων, για να κατανοήσει την προέλευση των επισκεπτών και τα κλικ και στη συνέχεια να δημιουργήσει διακανονισμούς προμήθειας.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, όπως ο χρόνος πρόσβασης, η τοποθεσία από την οποία έγινε η πρόσβαση και η συχνότητα επισκέψεων του ιστότοπού μας από το υποκείμενο των δεδομένων. Με κάθε επίσκεψη στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο, τέτοια προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, θα διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google ενδέχεται να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookie μέσω του ιστότοπού μας ανά πάσα στιγμή μέσω αντίστοιχης προσαρμογής του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης ιστού και να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα απέτρεπε επίσης το Google Analytics να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookie που χρησιμοποιούνται ήδη από το Google Analytics ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί σε μια συλλογή δεδομένων που δημιουργούνται από το Google Analytics, η οποία σχετίζεται με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google και την ευκαιρία να αποκλειστεί οποιαδήποτε τέτοια Το Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να κατεβάσει ένα πρόσθετο προγράμματος περιήγησης στον σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout και να το εγκαταστήσει. Αυτό το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης ενημερώνει το Google Analytics μέσω JavaScript ότι οποιαδήποτε δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις των σελίδων στο Διαδίκτυο ενδέχεται να μην διαβιβάζονται στο Google Analytics. Η εγκατάσταση των πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης θεωρείται ένσταση από την Google. Εάν το σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων διαγραφεί, μορφοποιηθεί ή εγκατασταθεί αργότερα, τότε το υποκείμενο δεδομένων πρέπει να εγκαταστήσει ξανά τα πρόσθετα του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσει το Google Analytics. Εάν το πρόσθετο προγράμματος περιήγησης απεγκαταστάθηκε από το υποκείμενο των δεδομένων ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που αποδίδεται στη σφαίρα αρμοδιότητάς του ή είναι απενεργοποιημένο, είναι δυνατό να εκτελεστεί η επανεγκατάσταση ή η επανενεργοποίηση των πρόσθετων του προγράμματος περιήγησης.

Περαιτέρω πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google ενδέχεται να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ και στη διεύθυνση http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Το Google Analytics εξηγείται περαιτέρω στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.google.com/analytics/.

14. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google Remarketing

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει ενσωματώσει υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ Google. Το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google είναι ένα χαρακτηριστικό του Google AdWords, το οποίο επιτρέπει σε μια επιχείρηση να προβάλλει διαφημίσεις σε χρήστες Διαδικτύου που είχαν διαμείνει προηγουμένως στον ιστότοπο της επιχείρησης στο Διαδίκτυο. Η ενσωμάτωση του επαναληπτικού μάρκετινγκ Google επιτρέπει επομένως σε μια επιχείρηση να δημιουργήσει διαφημίσεις βάσει χρηστών και, επομένως, εμφανίζει σχετικές διαφημίσεις σε ενδιαφερόμενους χρήστες του Διαδικτύου.

Η εταιρεία λειτουργίας των υπηρεσιών επαναληπτικού μάρκετινγκ Google είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Ο σκοπός του επαναληπτικού μάρκετινγκ Google είναι η εισαγωγή διαφημίσεων που σχετίζονται με το ενδιαφέρον. Το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις στο δίκτυο Google ή σε άλλους ιστότοπους, οι οποίες βασίζονται σε ατομικές ανάγκες και ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα των χρηστών του Διαδικτύου.

Το επαναληπτικό μάρκετινγκ Google ορίζει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Με τη ρύθμιση του cookie, η Google επιτρέπει την αναγνώριση του επισκέπτη του ιστότοπού μας εάν καλεί διαδοχικές ιστοσελίδες, οι οποίες είναι επίσης μέλη του διαφημιστικού δικτύου Google. Με κάθε κλήση σε έναν ιστότοπο Διαδικτύου στον οποίο η υπηρεσία έχει ενσωματωθεί από το Google Remarketing, το πρόγραμμα περιήγησης ιστού του υποκειμένου δεδομένων ταυτίζεται αυτόματα με την Google. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, η Google λαμβάνει προσωπικές πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση IP ή τη συμπεριφορά του χρήστη σερφ, τις οποίες η Google χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, για την εισαγωγή σχετικών διαφημίσεων με ενδιαφέρον.

Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προσωπικών πληροφοριών, π.χ. τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τις σελίδες μας στο Διαδίκτυο, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google ενδέχεται να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookie μέσω του ιστότοπού μας ανά πάσα στιγμή μέσω αντίστοιχης προσαρμογής του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης ιστού και να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια προσαρμογή στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται θα απέτρεπε επίσης την Google από το να ορίσει ένα cookie στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, τα cookies που χρησιμοποιούνται ήδη από την Google ενδέχεται να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης ιστού ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Επιπλέον, το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από την Google. Για το σκοπό αυτό, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να καλέσει τον σύνδεσμο στη διεύθυνση www.google.de/settings/ads και να πραγματοποιήσει τις επιθυμητές ρυθμίσεις σε κάθε πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων.

Περαιτέρω πληροφορίες και οι πραγματικές διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google ενδέχεται να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/.

15. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Google-AdWords

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματώσει το Google AdWords. Το Google AdWords είναι μια υπηρεσία διαφήμισης στο Διαδίκτυο που επιτρέπει στον διαφημιζόμενο να τοποθετεί διαφημίσεις στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης Google και στο διαφημιστικό δίκτυο Google. Το Google AdWords επιτρέπει σε έναν διαφημιζόμενο να προκαθορίσει συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά με τη βοήθεια των οποίων μια διαφήμιση στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google εμφανίζεται μόνο στη συνέχεια, όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης για να ανακτήσει ένα αποτέλεσμα αναζήτησης που σχετίζεται με λέξεις-κλειδιά. Στο Δίκτυο Διαφήμισης Google, οι διαφημίσεις διανέμονται σε σχετικές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας αυτόματο αλγόριθμο, λαμβάνοντας υπόψη τις προηγουμένως καθορισμένες λέξεις -κλειδιά.

Η εταιρεία λειτουργίας του Google AdWords είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Ο σκοπός του Google AdWords είναι η προώθηση του ιστότοπού μας με τη συμπερίληψη σχετικών διαφημίσεων στους ιστότοπους τρίτων και στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης Google και μια εισαγωγή διαφήμισης τρίτων στον ιστότοπό μας.

Εάν ένα θέμα δεδομένων φτάσει στον ιστότοπό μας μέσω μιας διαφήμισης Google, καταχωρείται ένα cookie μετατροπής στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων μέσω της Google. Ο ορισμός των cookies εξηγείται παραπάνω. Ένα cookie μετατροπής χάνει την ισχύ του μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το cookie δεν έχει λήξει, το cookie μετατροπής χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ορισμένες δευτερεύουσες σελίδες, π.χ. το καλάθι αγορών από σύστημα ηλεκτρονικού καταστήματος, κλήθηκαν στον ιστότοπό μας. Μέσω του cookie μετατροπής, τόσο η Google όσο και ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορούν να καταλάβουν εάν ένα άτομο που έφτασε σε μια διαφήμιση AdWords στον ιστότοπό μας πραγματοποίησε πωλήσεις, δηλαδή εκτελούσε ή ακύρωσε μια πώληση αγαθών.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της χρήσης του cookie μετατροπής χρησιμοποιούνται από την Google για τη δημιουργία στατιστικών επισκέψεων στον ιστότοπό μας. Αυτά τα στατιστικά επισκεψιμότητας χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού χρηστών που έχουν προβληθεί μέσω διαφημίσεων AdWords για να διαπιστωθεί η επιτυχία ή η αποτυχία κάθε διαφήμισης AdWords και να βελτιστοποιηθούν οι διαφημίσεις AdWords στο μέλλον. Ούτε η εταιρεία μας ούτε άλλοι διαφημιζόμενοι του Google AdWords λαμβάνουν πληροφορίες από την Google που θα μπορούσαν να προσδιορίσουν το υποκείμενο των δεδομένων.

Το cookie μετατροπής αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες, π.χ. τις ιστοσελίδες που επισκέπτεται το υποκείμενο των δεδομένων. Κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τις σελίδες μας στο Διαδίκτυο, τα προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP της πρόσβασης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από το υποκείμενο των δεδομένων, διαβιβάζονται στην Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται από την Google στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Google ενδέχεται να διαβιβάσει αυτά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της τεχνικής διαδικασίας σε τρίτους.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να εμποδίσει τη ρύθμιση των cookies από τον ιστότοπό μας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μέσω αντίστοιχης ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου που χρησιμοποιείται και έτσι να αρνηθεί οριστικά τη ρύθμιση των cookies. Μια τέτοια ρύθμιση του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο θα απέτρεπε επίσης την Google από την τοποθέτηση ενός cookie μετατροπής στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων. Επιπλέον, ένα cookie που έχει οριστεί από το Google AdWords μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή μέσω του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο ή άλλων προγραμμάτων λογισμικού.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να αντιταχθεί στη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος της Google. Επομένως, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να έχει πρόσβαση από καθένα από τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούν τον σύνδεσμο www.google.de/settings/ads και να ορίσει τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Περαιτέρω πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google ενδέχεται να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/.

16. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του Instagram

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία της υπηρεσίας Instagram. Το Instagram είναι μια υπηρεσία που μπορεί να χαρακτηριστεί ως οπτικοακουστική πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται φωτογραφίες και βίντεο, καθώς και να διαδίδουν τέτοια δεδομένα σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.

Η εταιρεία λειτουργίας των υπηρεσιών που προσφέρει το Instagram είναι το Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτής της ιστοσελίδας, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία έχει ενσωματωθεί ένα στοιχείο Instagram (κουμπί Insta), το πρόγραμμα περιήγησης Internet στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου των δεδομένων λαμβάνεται αυτόματα στη λήψη μιας οθόνης του αντίστοιχου στοιχείου Instagram του Instagram. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το Instagram γνωρίζει ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο ταυτόχρονα στο Instagram, το Instagram εντοπίζει με κάθε κλήση στον ιστότοπό μας από το υποκείμενο των δεδομένων-και για όλη τη διάρκεια της παραμονής του στον ιστότοπό μας στο Διαδίκτυο-ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του Διαδικτύου μας επισκέφθηκε τη σελίδα από το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μέσω του στοιχείου Instagram και σχετίζονται με τον αντίστοιχο λογαριασμό Instagram του υποκειμένου των δεδομένων. Εάν το υποκείμενο δεδομένων κάνει κλικ σε ένα από τα κουμπιά Instagram που είναι ενσωματωμένα στον ιστότοπό μας, τότε το Instagram αντιστοιχεί σε αυτές τις πληροφορίες με τον προσωπικό λογαριασμό χρήστη του Instagram του υποκειμένου των δεδομένων και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα.

Το Instagram λαμβάνει πληροφορίες μέσω του στοιχείου Instagram ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας με την προϋπόθεση ότι το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο Instagram κατά τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ στο κουμπί Instagram ή όχι. Εάν μια τέτοια μετάδοση πληροφοριών στο Instagram δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, τότε αυτός ή αυτή μπορεί να το αποτρέψει αποσυνδεόμενος από τον λογαριασμό του Instagram πριν πραγματοποιηθεί κλήση στον ιστότοπό μας.

Περαιτέρω πληροφορίες και οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του Instagram ενδέχεται να ανακτηθούν στις https://help.instagram.com/155833707900388 και https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

17. Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση του YouTube

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία του YouTube. Το YouTube είναι μια διαδικτυακή πύλη βίντεο που επιτρέπει στους εκδότες βίντεο να ορίζουν δωρεάν βίντεο κλιπ και άλλους χρήστες, η οποία παρέχει επίσης δωρεάν προβολή, ανασκόπηση και σχολιασμό τους. Το YouTube σάς επιτρέπει να δημοσιεύετε όλα τα είδη βίντεο, ώστε να έχετε πρόσβαση τόσο σε πλήρεις ταινίες όσο και σε τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και μουσικά βίντεο, τρέιλερ και βίντεο που έχουν δημιουργηθεί από χρήστες μέσω της διαδικτυακής πύλης.

Η εταιρεία λειτουργίας του YouTube είναι η Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Με κάθε κλήση σε μία από τις μεμονωμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου στο Διαδίκτυο, η οποία λειτουργεί από τον ελεγκτή και στην οποία ενσωματώθηκε ένα στοιχείο YouTube (βίντεο YouTube), το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο στο σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών του υποκειμένου δεδομένων λαμβάνεται αυτόματα για λήψη μιας οθόνης του αντίστοιχου στοιχείου YouTube. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το YouTube μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/yt/about/el/. Κατά τη διάρκεια αυτής της τεχνικής διαδικασίας, το YouTube και η Google αποκτούν γνώση για το ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι συνδεδεμένο στο YouTube, το YouTube αναγνωρίζει με κάθε κλήση σε μια δευτερεύουσα σελίδα που περιέχει ένα βίντεο του YouTube, ποια συγκεκριμένη υποσελίδα του ιστότοπού μας στο Διαδίκτυο επισκέφθηκε το υποκείμενο των δεδομένων. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται από το YouTube και την Google και εκχωρούνται στον αντίστοιχο λογαριασμό YouTube του υποκειμένου των δεδομένων.

Το YouTube και η Google θα λάβουν πληροφορίες μέσω του στοιχείου YouTube ότι το υποκείμενο των δεδομένων έχει επισκεφθεί τον ιστότοπό μας, εάν το υποκείμενο των δεδομένων κατά τη στιγμή της κλήσης στον ιστότοπό μας είναι συνδεδεμένο στο YouTube. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το άτομο κάνει κλικ σε ένα βίντεο YouTube ή όχι. Εάν μια τέτοια διαβίβαση αυτών των πληροφοριών στο YouTube και την Google δεν είναι επιθυμητή για το υποκείμενο των δεδομένων, η παράδοση μπορεί να εμποδιστεί εάν το υποκείμενο των δεδομένων αποσυνδεθεί από τον δικό του λογαριασμό YouTube πριν πραγματοποιηθεί η κλήση στον ιστότοπό μας.

Οι διατάξεις προστασίας δεδομένων του YouTube, διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.google.com/intl/el/policies/privacy/, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων από το YouTube και την Google.

18. Τρόπος πληρωμής: Διατάξεις προστασίας δεδομένων σχετικά με τη χρήση του PayPal ως επεξεργαστή πληρωμών

Σε αυτόν τον ιστότοπο, ο ελεγκτής έχει ενσωματωμένα στοιχεία του PayPal. Το PayPal είναι ένας διαδικτυακός πάροχος υπηρεσιών πληρωμών. Οι πληρωμές διεκπεραιώνονται μέσω των λεγόμενων λογαριασμών PayPal, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν εικονικούς ιδιωτικούς ή επαγγελματικούς λογαριασμούς. Το PayPal είναι επίσης σε θέση να επεξεργάζεται εικονικές πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών όταν ένας χρήστης δεν διαθέτει λογαριασμό PayPal. Η διαχείριση ενός λογαριασμού PayPal πραγματοποιείται μέσω μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γι 'αυτό δεν υπάρχουν κλασικοί αριθμοί λογαριασμού. Το PayPal καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση διαδικτυακών πληρωμών σε τρίτους ή τη λήψη πληρωμών. Το PayPal δέχεται επίσης λειτουργίες διαχειριστή και προσφέρει υπηρεσίες προστασίας αγοραστών.

Η ευρωπαϊκή εταιρεία λειτουργίας του PayPal είναι η PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Λουξεμβούργο.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιλέξει το "PayPal" ως επιλογή πληρωμής στο ηλεκτρονικό κατάστημα κατά τη διαδικασία παραγγελίας, διαβιβάζουμε αυτόματα τα δεδομένα των υποκειμένων δεδομένων στο PayPal. Επιλέγοντας αυτήν την επιλογή πληρωμής, το υποκείμενο των δεδομένων συμφωνεί με τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για την επεξεργασία πληρωμών.

Τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στο PayPal είναι συνήθως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση email, διεύθυνση IP, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου ή άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την επεξεργασία πληρωμών. Η επεξεργασία της σύμβασης αγοράς απαιτεί επίσης τέτοια προσωπικά δεδομένα, τα οποία σχετίζονται με την αντίστοιχη παραγγελία.

Η διαβίβαση των δεδομένων αποσκοπεί στην επεξεργασία πληρωμών και στην πρόληψη της απάτης. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα μεταφέρει προσωπικά δεδομένα στο PayPal, ιδίως, εάν δίδεται έννομο συμφέρον στη μετάδοση. Τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ του PayPal και του υπεύθυνου επεξεργασίας για την επεξεργασία των δεδομένων θα διαβιβάζονται από το PayPal σε οικονομικούς πιστωτικούς οργανισμούς. Αυτή η μετάδοση προορίζεται για ελέγχους ταυτότητας και πιστοληπτικής ικανότητας.

Το PayPal, εάν είναι απαραίτητο, θα διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε συνδεδεμένες εταιρείες και παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων ή για την επεξεργασία δεδομένων στην παραγγελία.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει τη συγκατάθεση για το χειρισμό προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή από το PayPal. Η ανάκληση δεν έχει καμία επίπτωση στα προσωπικά δεδομένα που πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία, χρήση ή μετάδοση σύμφωνα με (συμβατική) επεξεργασία πληρωμών.

Οι ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων του PayPal ενδέχεται να ανακτηθούν στη διεύθυνση https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

19. Νομική βάση για την επεξεργασία

Τέχνη. 6 (1) αναμμένο ένα GDPR χρησιμεύει ως η νομική βάση για εργασίες επεξεργασίας για τις οποίες λαμβάνουμε συγκατάθεση για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας. Εάν η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν οι διαδικασίες επεξεργασίας είναι απαραίτητες για την προμήθεια αγαθών ή για την παροχή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, η επεξεργασία γίνεται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο lit. β GDPR. Το ίδιο ισχύει για τέτοιες εργασίες επεξεργασίας που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων, για παράδειγμα σε περίπτωση ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Η εταιρεία μας υπόκειται σε νομική υποχρέωση βάσει της οποίας απαιτείται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως για την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων, η επεξεργασία βασίζεται στο άρθρο. 6 (1) αναμμένο γ GDPR. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. Αυτό θα συνέβαινε, για παράδειγμα, εάν ένας επισκέπτης τραυματιζόταν στην εταιρεία μας και το όνομα, η ηλικία, τα στοιχεία ασφάλισης υγείας ή άλλες ζωτικές πληροφορίες θα έπρεπε να διαβιβαστούν σε γιατρό, νοσοκομείο ή άλλο τρίτο μέρος. Τότε η επεξεργασία θα βασίζεται στην Τέχνη. 6 (1) αναμμένο δ GDPR. Τέλος, οι εργασίες επεξεργασίας θα μπορούσαν να βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού. f GDPR. Αυτή η νομική βάση χρησιμοποιείται για εργασίες επεξεργασίας που δεν καλύπτονται από κανέναν από τους προαναφερθέντες νομικούς λόγους, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρεία μας ή τρίτο μέρος, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά υπερισχύουν των συμφερόντων ή θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τέτοιες εργασίες επεξεργασίας είναι ιδιαίτερα επιτρεπτές επειδή έχουν αναφερθεί ειδικά από τον Ευρωπαίο νομοθέτη. Θεώρησε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί έννομο συμφέρον εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι πελάτης του υπεύθυνου επεξεργασίας (αιτιολογική σκέψη 47, πρόταση 2 GDPR).

20. Τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από τρίτο μέρος

Όπου η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο lit. f Το GDPR νόμιμο συμφέρον μας είναι να ασκούμε τις δραστηριότητές μας προς όφελος όλων των εργαζομένων και των μετόχων μας.

21. Περίοδος για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων είναι η αντίστοιχη περίοδος διατήρησης. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, τα αντίστοιχα δεδομένα διαγράφονται τακτικά, εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης ή την έναρξη μιας σύμβασης.

22. Παροχή προσωπικών δεδομένων ως νομική ή συμβατική απαίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύναψη σύμβασης. Υποχρέωση του υποκειμένου των δεδομένων να παρέχει τα προσωπικά δεδομένα. πιθανές συνέπειες της μη παροχής τέτοιων δεδομένων

Διευκρινίζουμε ότι η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται εν μέρει από το νόμο (π.χ. φορολογικές ρυθμίσεις) ή μπορεί επίσης να προκύψει από συμβατικές διατάξεις (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τον συμβατικό εταίρο). Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να συνάψουμε μια σύμβαση σύμφωνα με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων μας παρέχει προσωπικά δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια πρέπει να υποβληθούμε σε επεξεργασία από εμάς. Το υποκείμενο των δεδομένων είναι, για παράδειγμα, υποχρεωμένο να μας παρέχει προσωπικά δεδομένα όταν η εταιρεία μας υπογράψει σύμβαση μαζί του. Η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα είχε ως συνέπεια να μην μπορεί να συναφθεί η σύμβαση με το υποκείμενο των δεδομένων. Πριν από την παροχή προσωπικών δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσει με οποιονδήποτε υπάλληλο. Ο εργαζόμενος διευκρινίζει στο υποκείμενο των δεδομένων εάν η παροχή των προσωπικών δεδομένων απαιτείται από το νόμο ή τη σύμβαση ή είναι απαραίτητη για τη σύναψη της σύμβασης, εάν υπάρχει υποχρέωση παροχής των προσωπικών δεδομένων και τις συνέπειες της μη παροχής των προσωπικών δεδομένων δεδομένα.

23. Exπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων

Ως υπεύθυνη εταιρεία, δεν χρησιμοποιούμε αυτόματη λήψη αποφάσεων ή προφίλ.

Αναπτύχθηκε από τους ειδικούς για το LegalTech στο Willing & Able που ανέπτυξαν επίσης το σύστημα για το λογισμικό παρακολούθησης χρόνου των εργαζομένων. Τα νομικά κείμενα που περιέχονται στη γεννήτρια πολιτικής απορρήτου παρέχονται και δημοσιεύονται από τον καθηγητή Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero από τη Γερμανική Ένωση για την Προστασία Δεδομένων και τον Christian Solmecke από το δίκαιο του WBS.

join the club

Subscribe now